മോട്ടിവേഷൻ എങ്ങനെ എപ്പോഴും നിലനിർത്താം?

മോട്ടിവേഷൻ എപ്പോഴും ജീവിതത്തിലുടനീളം നിലനിർത്തുവാൻ എന്താണ് ചെയ്യണ്ടത് എന്ന് എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി പോലെയാണ്. ഉദാ. നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ഒരു ഹാന്റ് സെറ്റ് ഉണ്ടാകും, ഒരു ബാറ്ററിയുണ്ടാകും അതായത് റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി കൂടാതെ ഒരു ചാർജറും. ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് പോയാലും വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൗ ചാർജർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യവും. നമ്മളെല്ലാവരും റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി പോലെയാണ്. ഏതു മനുഷ്യനായാലും ഇടക്ക് അയാളുടെ ചാർജ് അഥവാ മോട്ടിവേഷൻ പോകും. ആ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ചാർജ് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ തിരികെ വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യണം എന്നതാണ് അതിന്റെയൊരു ശാസ്ത്രീയമായ രീതി. അങ്ങനെ നമുക്ക് റീചർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചാർജറുകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.

1. എല്ലാദിവസവും ഒരു 10 പേജെങ്കിലും ഇൻസ്പിരേഷനായിട്ടുള്ളതോ!

മോട്ടിവേഷനായിട്ടുള്ളതോ ആയ ബുക്ക് വായിക്കുക എന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു 10 പേജെങ്കിലും വായിച്ചാൽ 15 ദിവസംകൊണ്ട് 150 പേജ് വായിച്ച് തീരും അങ്ങനെ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പുസ്തകമെങ്കിലും വായിച്ച് തീർക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു കൊല്ലത്തിലാണെങ്കിൽ 24 പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് തീരുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ദിവസത്തിൽ 10 പേജുകൾ വായിക്കുക വഴി നിങ്ങൾ അറിവ് സമ്പാധിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മോട്ടിവേഷൻ ലെവൽ തന്നെ നിലനിർത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.

2. മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഒാഡിയോകൾ കേൾക്കുക.

അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഏതു ഭാഷയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂടുബിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിരന്തരമായി ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുക വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒാഡിയോകൾ കേൾക്കുക വഴി നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ നിലനിർത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും.

3.പോസിറ്റീവായ ആളുകളുമായി ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുക

പോസിറ്റീവായ ആളുകളുമായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രചോദിതരായ ആളുകളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ്. അങ്ങനെ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുക വഴി സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ചാർജ് നിലനിർത്തികൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും.

4. നമ്മുടെ പ്രചോദനം നിലനിർത്തുവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരേയും പ്രചോദിതരാക്കുക എന്നതാണ്.

ഉദാ. ചായ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി താഴെ ഇറക്കി വെച്ച് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് അതിന്റെ ചൂടാറുന്നു. കാരണം അടുപ്പിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിസരത്തിനനുസരിച്ച് അത് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും അത് ചൂടായി ഇരിക്കണം എങ്കിൽ, അത് വെയ്ക്കുന്ന പ്രതലവും ചൂടായിതന്നെയിരിക്കണം. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ കാര്യവും. നമ്മൾ  ചുറ്റുമുള്ളവരെ ചൂടാക്കുന്നതിലൂടെ (ചാർജാക്കുന്നതിലൂടെ) നമ്മൾ സ്വയം ചൂടാകുകയാണ് (ചാർജാവുകയാണ്) ചെയ്യുക.

ഇങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വഴി മോട്ടിവേഷൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്ഥിരമായി നിലനിർത്താം.

Madhu Bhaskaran

Mr. Madhu Bhaskaran is a very famous HRD trainer and Personal Coach in Kerala , South India. Through his 24 years' experience in the capacity building training, he created the spark in more than one lakh people.

1 comment

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.