സാമ്പത്തികം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം.

സാമ്പത്തികം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരിലെ സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ധനം ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്ക് അറിയുന്നുവോ അവരിലേയ്ക്ക്  ധനം വരുകയും,  ധനം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആർക്ക് കഴിയുന്നുവോ, അവരുടെ അടുത്ത്  ധനം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എപ്പോൾ  ആ കഴിവ് ഇല്ലാതാകുന്നുവോ അപ്പോൾ  ധനം നഷ്ടമാകുകയും  ചെയ്യും.

View Video

 

സമ്പത്തിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരം കഴിവാണ്. അത് ആർജിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ്. സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ അച്ചടക്കമുണ്ടാകുകയില്ല. പ്രധാനമായും 4 കാര്യങ്ങളിലൂടെ സമ്പത്ത് ഒരു പരിധി വരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും.

1) നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ്.

എല്ലാ മാസവും , എല്ലാ കൊല്ലവും ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. എത്ര രൂപയ്ക്ക് വീട്ടിലെ പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം, എത്ര രൂപയ്ക്ക് പച്ചക്കറിയാവാം എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ ചിലവുകളുടേയും ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു ബഡ്ജറ്റ് എന്ന മാനദണ്ഡമുണ്ടാകുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ അതിനനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും.

2) ദിവസേനയുള്ള വരവ് ചിലവ് കണക്കുകൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക

ഇങ്ങനെ വരവുചിലവ് കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തീക ഗതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

3) രേഖപ്പെടുത്തിയ ചിലവുകളെ തരം തിരിക്കുക

ഉദാ. ഒരുമാസം എത്ര രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചു, ഒരു മാസം എത്ര രൂപയ്ക്ക് പുറത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നിങ്ങനെ ചിലവുകളെ തരം തിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ തരം തിരിക്കുന്നതിലൂടെ, ഏതിലാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചിലവാക്കിയത് അതിനെ അടുത്ത മാസം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും.

4) സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളിൽ…

ഒരു കാരണവശാലും വൈകാരിക കാര്യങ്ങൾ സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളിൽ കടന്നുവരാതിരിക്കാൻ  ശ്രദ്ധിക്കുക.  സാമ്പത്തികമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ വൈകാരിക അംശങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും യുക്തിപരമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നതിലൂടെ അനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു വഴി സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഇല്ലാതാക്കാം.

ഇത്തരം   കാര്യങ്ങളിലൂടെ സമ്പത്ത്  കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി വർദ്ധിക്കുകയും സമ്പത്ത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും.

Madhu Bhaskaran

Mr. Madhu Bhaskaran is a very famous HRD trainer and Personal Coach in Kerala , South India. Through his 24 years' experience in the capacity building training, he created the spark in more than one lakh people.

Add comment

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.